Guldsmedshyttans Kyrkogård

Gullblankavägen
71178 Guldsmedshyttan